Search AbideInSelf

Total Pageviews

Wednesday, March 18, 2009

प्रेम

प्रेम हे, अंतराळासारखे विशाल आहे; अनंत आहे ज्याच्यामध्ये सर्व काही सहज सामावले जाते. त्यात फक्त प्रेमच नाहि तर द्वेषहि सामावला जातो. : - )