Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, February 10, 2011

What is Spirituality?

What is Spirituality?

They say science is an outward search and spirituality - inwards. We have heard enough of the differences between science and spirituality so far. It is also said that science and spirituality are diametrically opposite poles. Science is based on some inherent assumption which results in some hypothesis and this “so called” Spirituality is also based on some beliefs or ideologies.

But is there any similarity between Science and Spirituality..?? Oh ...yes!! Science as well as Spirituality both are based on one single foundation of assumption and that is nothing but “Acceptance of Duality”!

Both believe in the presence of a separate ‘Searcher’ and there starts the concept of Search….concept of Union…concept of Yoga!!! :-)

Spirituality is in a way a relative term or a concept and hence the definition of the same will vary person to person. For someone spirituality is reducing sufferings or self improvement or escape from boredom or curiosity of the unknown or to get enlightened (?) etc. There are various sub-concepts found associated with the concept called spirituality like Building schools, carrying out social work, building ashrams and centres, helping others (?) or to be associated with any particular spiritual sect or a group or registering a Spiritual Guinness book record and many more. But all these purposes and sub-concepts are entirely based on the foundation of assumption as mentioned earlier.

In a broader perspective the spiritual seeker may get involved either in seeking or finding answers based on the foundation of his/her assumption that he/she is a separate entity or else the seeker can try & find out by challenging this foundation of assumption.

The first option of seeking on the foundation of assumption is usually & naturally opted as a path and the seeker realizes (or may not realize) the futility of the same after many years as the seeking never ends with any of the methods professed or practised as all of them keep the seeker still enmeshed in the duality and in the games of the duality. I have seen hundreds of so called seekers, seeking for more than forty years and yet suffering and waiting for the enlightenment. What is enlightenment? Well that is a separate subject and can be dealt separately. ;-)

Hence the real question can be asked within is, "Who" is seeking the spirituality?". Or may be, "Who is seeking?" What is the nature of that identity which is seeking? With the pondering on this question, the seeking definitely ends. As the sole & whole purpose of seeking is nothing other than ending the seeking!! With the ending of the seeking the spirituality gets revealed as a mere illusion. Spirituality and the Samsara are not and were never separate. But as the seeker believes in the realness of the Samsara, hence his belief on the realness of the spirituality strengthens which further leads to belief in the concepts like nirvana or the enlightenment which subsequently leads to more concepts and more bondages instead of the freedom for which the journey had started. :-)

You are welcome to ponder over, enquire, investigate, absorb or else get ABSORBED..!

With Love,

-Nitin Ram
25 Nov 2010
www.abideinself.blogspot.com
Being is 'ease' and becoming...a Dis'ease'

Wednesday, February 09, 2011

दु:खके सब साथी... सुखमे न कोई :-)

हिरा मिळाला तर जपून ठेवा...जमलेच तर लपवून ठेवलेला बरा.
इथे फारशी कोणाला त्याची गरज असत नाहि.
तहान लागलेली नसताना मिळालेले पाणी कोणाच्या बरे कामाचे!

हिरा मिळाला तर जपून ठेवा...जमलेच तर लपवून ठेवलेला बरा.
दु:खाची सवय असलेल्यांना, दु:खच जास्ती ओळखीचे असते.
द:खात रमलेल्यांना 'सुख', उलट जास्ती दु;खी करते.
आणि मग त्यांचे दु:ख तुम्ही पाहू शकणार नाही.

हिरा मिळाला तर जपून ठेवा...जमलेच तर लपवून ठेवलेला बरा.
ज्याला पाहिजे आहे तो आपोआप येतो आणि घेउन जातो.
घेणारा आणि देणारा सुखरुप होतात....
घेणारा भरून जातो तर देणारा हलका :-).

सर्व साथी दु:खातलेच, साथ म्हणजे दोन... द्वैत!
द्वैतातले सुख काय आणि दु:ख काय...
एकाच नाण्याच्या दोन बाजू!
पण “वास्तविक सुख” (आनंद) ते आहे ज्यात द्वैत नाही...
दु:खतर नाहिच पण सुख पण नाही. येथे दोन्हीला थारा नाही...
येथे 'दोन'ला बिलकुल थारा नाही.
येथे दु:खाची चिंता नाही आणि सुखाची अपेक्षा पण नाही.
येथे सुखाची अपेक्षा असलेला असा कोणीच वेगळा नाही,
मग येथे 'सुख' जाणवणार तरी कोणाला!
येथे आहे अद्वैतानुभुती, द्वैतामध्येच राहून... अद्वैतानुभुती.
येथे आहे समाधान... अनायास समाधान.
येथे आहे … अकारण आनंद. येथे आहे शब्दातीत असे.... सर्वस्व :-) !

दु:खके सब साथी... सुखमे न कोई  :-)

हिरा मिळाला तर जपून ठेवा...जमलेच तर लपवून ठेवलेला बरा.
ज्याला पाहिजे आहे तो आपोआप येतो आणि घेउन जातो.
घेणारा आणि देणारा सुखरुप होतात....
घेणारा भरून जातो तर देणारा हलका :-).

सप्रेम _()_

-नितीन राम

१६ नोव्हेंबर २०१०

साथी: http://abideinself.blogspot.com/2008/04/blog-post_16.html

Friday, February 04, 2011

'सत्य' एकच आहे

‘सत्य’ एकच आहे... अभिव्यक्ती अनेक आहेत. सत्याचेच दुसरे नाव म्हणजे 'एक' किंवा त्या एकाचेच दुसरे नाव म्हणजे 'सत्य'. नांव काहिही द्या.... सत्य... स्वरुप... सर्वस्व... सदगुरु, जे कायम आहेच ते कधीही बदलु शकत नाही. ‘सत्य’ अभिन्न आहे पण त्याच्या अभिव्यक्ती फक्त भिन्न आहेत. ‘सत्य’ कायम आहे… आत्ता आहे… इथे आहे.

माझ्या दृष्टीने खरा सत्यशोधक किंवा साधक तो ज्याची 'नजर', ज्याचे 'लक्ष' सत्यावर आहे आणि ज्याची 'नजर' सत्यावर आहे त्याला कोठल्याही अभिव्यक्तीमधे "ते" सहज सापडू शकते. पण सर्व लक्ष फक्त अभिव्यक्तीवरच असेल तर, ते सुद्धा एका प्रकारचे बंधनच आहे. कोणीतरी कृष्णाची गीता वर्षोंवर्षे वाचतो आहे, कोणी तरी योग-वसिष्ठाची हजारो अनुष्ठाने करतो आहे तर कोणी ज्ञानेश्वरीची आजन्म पारयणे करतो आहे. इतके सारे करुनही जर आपण असलेल्या "ज्ञान-ईश्वराची" सत्य-नित्य... सहज ओळख जर झालेली नसेल तर त्या ज्ञानेश्वरीच्या पारायणांचा काय उपयोग आहे हो....!!!!

ह्यालाच मी अभिव्यक्तींचे बंधन म्हणतो आहे. अनेक अभिव्यक्ती आहेत आणि नक्कीच त्या सुंदरही आहेत पण जर त्या, साधकाला 'मोकळा' करण्यासाठी त्या त्यावेळापुरत्या असमर्थ असतील तर त्याच-त्याच अभिव्यक्तींमध्ये घुटमळण्यात, अडकण्यात फारसा काही अर्थ नाही. जर कोठलीही अभिव्यक्ती, मोकळे करण्याच्या ऐवजी जर उलट अजून बांधत असेल तर ते ही एक प्रकारचे बंधनच नव्हे का ?

'सत्य' एखाद्या विशिष्ट अभिव्यक्ती मध्येच आहे हा देखील एक प्रकारचा भ्रमच आहे ना :-) ! सत्य कायमच नित्य-नूतन रुपातून अभिव्यक्त होतच राहते आणि कायम राहणारच. पण साधकाची श्रद्धा मात्र भूतकाळावर इतकी अडकलेली आहे कि त्याला वर्तमान काळावर लक्षच जात नाही. जणु काही ‘सत्य’ फक्त भूतकाळातच जीवंत होते आणि वर्तमान काळात मात्र ‘सत्य’ मेले आहे :-). साधकाची वर्तमान काळावर जशी श्रद्धा दृढ होते तशी त्याची नजर...दृष्टी वर्तमान क्षणावर स्थिर होते आणि मग वर्तमानातील अभिव्यक्तींमधे त्याला सत्याची चाहूल लागू लागते, सत्याचा सुगंध सापडू लागतो... सत्याचे दर्शन होऊ लागते. होता होता होता... जे जवळाहूनही जवळ होते आणि आहेच त्या आपल्याच सत्य-स्वरुपावर त्याचे लक्ष जाते आणि ते आपलेच सत्य-नित्य स्वरुप आपोआप आणि कायमचे..... "उघड" होते.

सप्रेम नमस्कार

जय गुरु _()_

नितीन राम
२५ जानेवारी २०११

http://www.abideinself.blogspot.com/

Few suggestive posts:
"सत्य" ...स्वयंप्रकाशीत आहे: http://abideinself.blogspot.in/2011/08/blog-post.html
विश्रामः http://abideinself.blogspot.com/2010/10/blog-post_21.html
"बोध" म्हणजे काय...!: http://abideinself.blogspot.in/2011/02/blog-post.html
"बोध" म्हणजे नक्की काय ?: http://abideinself.blogspot.in/2011/02/blog-post.html
शाब्दिक बोध: एक अलंकारिक बंधन: http://abideinself.blogspot.in/2011/03/blog-post.html


Wednesday, February 02, 2011

"बोध" म्हणजे काय...!

आत्मबोध


बोध म्हणजे नक्की काय ? बोध म्हणजे अभ्यास का ?

बिलकूल नाही. अभ्यास म्हणजे फार फार तर बोधाचं खोटे नाणे!
अभ्यास म्हणजे वर वर वाटतो, बोधा जवळ जायचा प्रवास
पण वास्तविक दृष्ट्या मात्र ठरतो बोधापासून लांब पळायचा प्रयास.

'अभ्यास' म्हणजे... बोधाचा फक्त आभास, तर
'बोध' म्हणजे... सतत, सहज, अनायास असा ... "आत्मबोध" !

'बोध' म्हणजे... शोधाचा कायमचा अंत आणि शोध घेणार्‍याचाही अंत.
'बोध' म्हणजे... शोध आणि शोधणारा ह्या द्वयीचा अंत.
'बोध' म्हणजे... दु:खाचा अंत आणि सुखाचाही अंत.
'बोध' म्हणजे... कोठल्याही पाठाचा अंत आणि पाठ करणार्‍याचाही अंत.
'बोध' म्हणजे... आरंभाचा अंत आणि अंताचाही अंत.
'बोध' म्हणजे... जन्म आणि मृत्यू ह्या संकल्पनेंचा कायमचा अंत.
'बोध' म्हणजे... अभ्यासाचा अंत आणि अभासकाचाही अंत.
'बोध' म्हणजे... द्वैताचा अंत नव्हे तर... द्वैत धारणेवरील श्रद्धेचा अंत.
'बोध' म्हणजे... जे काही... 'कळले' असे वाटते आहे त्याचा अंत.
'बोध' म्हणजे... ग्रंथ, वचने... पुस्तके, शब्द असल्या कोठल्याही आधारांचा अंत.
'बोध' म्हणजे... आपल्याच अनंत आणि निराधार स्वरुपाचा बोध... आत्मबोध!
'बोध' म्हणजे... कोठल्याही पाढ्याशिवायचा.... शून्याच्या पाढ्यासारखा बोध :-)

जय गुरु

-नितीन राम
२७ डिसेंबर २०१०

http://abideinself.blogspot.com/2009/11/blog-post_23.html
जेथे ओळख पटली... तेथे ओळख मिटली.*Also read:
बोध: http://abideinself.blogspot.in/2009/11/blog-post_19.html
शाब्दिक बोध: एक अलंकारिक बंधन: http://abideinself.blogspot.in/2011/03/blog-post.html
बोध म्हणजे नक्की काय ?: http://abideinself.blogspot.in/2011/02/blog-post.html