Search AbideInSelf

Total Pageviews

Tuesday, July 27, 2010

जन विजन झाले आम्हां...
जन विजन झाले आम्हां...
विठ्ठ्ल नामा प्रमाणे....
जन विजन झाले आम्हां!

जय सद्गुरु

Wednesday, July 21, 2010

हरि भजनाविण काळ जाऊच शकत नाहिये रे.......! :-)

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

दोरिच्या सापा भिऊन भवा, भेटी नाही जीवा शिवा;
अंतरिचा ज्ञान-दिवा मालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

विवेकाची ठरेल ओल, ऐसे बोलावे बोले;
आपुल्यामते उगीच चिखल कालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

संतसंगतीने उमज, आणुनी मनी पुरत समज;
अनुभवाविन मान हालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

सोयरा म्हणे ज्ञानज्योती, तेथे कैची दिवस-राती!
तयाविन नेत्रपाती हालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!
हरि भजनाविण काळ घालवू नको रे!

हरि भजनाविण काळ जाऊच शकत नाहि रे.......! :-)

सप्रेम नमस्कार
जय गुरु

Friday, July 16, 2010

Seeking or the Understanding ?

Tranlsated from the original Marathi post: अभ्यास का बोध !?

 
Seeking is based on some reason,
Understanding is without any!

Seeking is with an effort & purpose,
Understanding is spontaneous & effortless!

Understanding is absent in the Seeking,
While the ‘Seeker’ (one who is trying to understand)
is absent in the Understanding!

Seeking consists of the seeker, seeking & the sought,
While only the Understanding of one’s Real Nature prevails in the Understanding!

Seeking/Search consists of the search, searcher & the searched,
Understanding denies the very ‘Searcher’!

Seeking consists of stages, intervals & may be some practices,
While the Understanding is Eternal...despite of them!

Seeking has an aim or objective,
while the nature of Understanding is itself aim-less!
Seeking is supported by listening, reading or pondering,
While the Understanding is Self-supporting (independent)!

Fear of forgeting the 'gathered knowledge' prevails in the Seeking,
While, even the thought of having understood is absent in the Undersatnding!

Background of Seeking is always... Duality,
While the Understanding is the groundless Non-Duality!

Seeking is an ever changing state,
Whereas Understanding …. the ‘stateless’ state!

In Seeking, lock exists and the search for the key happens,
While in the Understanding, the clear Understanding prevails that
the lock and the key were never separated (two)! :-)

With Love,
Nitin Ram
23 November 2009

*Understanding: Understanding without a separate understander.

Tuesday, July 13, 2010

अधिक देखणें तरी निरंजन पाहणे

अधिक देखणें तरी निरंजन पाहणे ।

योगिराज विनविणें मना आलें वो माये ॥१॥

देहबळी देऊनी साधिलें म्यां साधनीं ।

तेणे समाधान मज जोडलें वो माये ॥२॥

अनंगपण फिटलें मायाछंदा सांठविलें ।

सकळ देखिलें आत्मस्वरुप वो माये ॥३॥

 
चंदन जेवीं भरला अश्वत्थ फुलला ।

तैसा म्यां देखिला निराकार वो माये ॥४॥


पुरे पुरे आतां प्रपंचा पाहणें ।

निजानंदी राहणे स्वरूपीं वो माये ॥५॥

ऐसा ज्ञानसागरू रखुमादेविवरू ।

विठ्ठलीं निर्धारू म्यां देखिला वो माये ॥६॥

Monday, July 12, 2010

सदगुरु म्हणजे सर्वस्व

सदगुरु म्हणजे सर्वस्व
सर्वच-स्व
सर्व- स्व
सर्वस्व... :-)

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार.
-नितीन रामTuesday, July 06, 2010

"शब्दा"चे विसर्जन---तोच "निशब्द"

"शब्दा"चे विसर्जन---तोच "निशब्द"

निशब्दाचे मूल्...'शब्द', तर... शब्दाचे मूळ्...'निशब्द' ! 'शब्दा'ला दिसेल फक्त 'शब्द'च , तर.....निशब्दाला...फक्त 'निशब्द'! 'शब्दा'ला जसा 'निशब्दातही दिसतो फक्त शब्द...तसा 'निशब्दा'ला शब्दातही दिसतो फक्त 'निशब्द'! 'शब्दा'ला कसां बरं ओळखू येइल "निशब्द", झोपलेल्याला कधीतरी कळते का..कोण जागा झाला आहे ते… आणि तेही 'बुद्धीचा चश्मा' लावून !! इन-मिन पाच माणसे होती जी तेव्हा देहाकृतीतील कृष्णाच्या अनंत परब्रह्म स्वरुपाला ओळखत होती आणि बाकीची सर्व मात्र कृष्णाच्या आधीच्या देवतांचीच पूजा करत होती ना!!! आणि आता मात्र अनंत आहेत जी त्याची ईश्वर म्हणून पूजा करताहेत! गंम्मत आहे ना !! ;-)

'शब्दा'ला दिसतो जेव्हा 'निशब्दा'तील 'शब्द' आणि सुरु होते जमावलेल्या शब्दांची वळवळ....ऐकलेल्या, वाचलेल्या अनुभवरहीत 'शब्दांची' चुळबुळ! आणि मग 'शब्दाची' शब्दावरील 'अढळ भक्ती' कधी पाहूच शकत नाही 'निशब्द'! 'शब्दा'ला कायमच झोंबतो हा 'निशब्द' कारण शब्द जर राख तर "निशब्द" आहे चेतलेला अग्नि! 'शब्दा'साठी भय काय आहे तर समर्पणाचे ….नसलेले अस्तित्व मिटण्याचे!! मरतो कोण तर हाच जडबुद्धी 'शब्द' जो अनंत वाहणार्या 'निशब्दा'च्या प्रवाहात बुद्धीच्या किनारर्याला घट्ट पकडून बसला आहे. त्याला कधी लक्षातच येत नाही कि प्रवाहाला कायमच दोन किनारे असतात. एक ज्ञानाचा तर दुसरा प्रेमाचा, श्रद्धेचा, भक्तीचा ! एका किनार्याची वाहती नदी कधी कोणी पाहिली आहे का!!! गोलाकार अश्या एका किनार्याचे असते… ते स्थिर, मृतवत 'डबके'..त्यात प्रवाह नाही, जीवंतपणा नाही!

‘शब्द’ आहे कोरडे बीज जे कधी उमलतच नाही कारण उमलण्यासाठी लागतो ओलावा, प्रेमाचा. श्रद्धेचा! शब्दाला शब्द जोडला जातो फक्त आणि उरते फक्त शब्दांची बेचव, बेरस खिचडी, ज्याने कोणाचेच कधीच पोट भरलेले नाही! खिचडीची पाकक्रिया वाचून, पाठ करून, पुनरावृत्ती करून कधी कोणाचे पोट भरलेले ऐकलेले तर नाहि !!!!

एकूण काय तर ‘शब्दा’ला भय आहे हे मरणाचे......आणि मरण्याशिवाय वास्तविक "जन्म" कधीही कोणाचाही झालेलाच नाही ! 'शब्दा'ला जेव्हा कोठल्यातरी अज्ञात क्षणात झोंबतो हा 'निशब्द' तेव्हा होते एक जखम आणि 'शब्द' पुन्हा माहितीवजा शब्दांचे मलम लावून त्याला भरायचा असफल प्रयत्न करतो आणि उमलण्याचा एक सुंदर क्षण पुन्हा हातातून निघून जातो.

शब्दाला कायमच भय आहे 'निशब्दाचे. 'शब्दाला' भय आहे जखमेचे/पीडेचे आणि म्हणून तर तो 'निशब्दा'पासून लांब लांब पळत राहतो. पण श्रद्धेच्या अभावी त्याला दिसूच शकत नाही….
त्याला कधी ल़क्षातच येत नाही कि जखम करणारा हाच तर 'सदगुरु'! जखम करतो आहे असे जरी वाटले तरी तो वास्तविक जखम भरायचे काम करत असतो. नसलेल्या रोगाची जखम...अनावश्यक धारणांची, मान्यतांची जखम!
दिवाणखान्यात लटकवलेली...प्लैस्टिकच्या फुलांच्या 'शाश्वत' हाराने सुशोभित केलेली सदगुरुंची सुंदर तसवीर म्हणजे फक्त "सदगुरु" आहेत की काय !!!!! जेथे जेथे होते जखम/पीडा (शारिरीक नव्हे) तेथे तेथे …तेच सदगुरुंचे चरण! जखमेपासून लांब पळून पळून थकून नाही गेला का अजून हा 'शब्द'!!? शब्दांच्या ढाली घेऊन किती वेळ आणि कोठे कोठे पळत राहणार हा 'शब्द'!? जमवलेल्या शब्दांची पोती डोक्यावर घेऊन पुन्हा दारो-दारी नवीन शब्द गोळा करीत बोहारणीसारखा का फिरतो आहे हा 'शब्द'!!!

'शब्द' आणि 'निशब्दा'मधे अडथळा तरी काय आहे...अडचण काय आहे तर ती म्हणजे 'शब्दा'ची'..'शब्दा'वरील अढळ श्रद्धा! शब्दांच्या ढाली घेउन, शब्दांचे अलंकार घालून इकडे-तिकडे चौफेर पळणार्या 'शब्दा'ला कृष्णच काय...राम...बुद्ध...रमण...रजनिश...जीसस..निसर्गदत्त ह्यांसारखे "निशब्द"....काहीही करू शकत नाही. 'शब्दा'च्या अंगावरील अनंत भेगा, फटी त्यांना दिसत नाहीत असे नाही...पण जो पर्यंत 'शब्दा'मध्ये धाडस, धैर्य्, वास्तविक तहान, आंतरिक श्रद्धा.....दिसत नाही तो पर्यंत ते करुणेने वाट पहात राहतात. एकूण काय एका क्षणाचेच तर काम आहे...जशी शब्दाची शब्दावरील अढळ भक्ती स्वानुभवाने ढळणार तसे 'शब्दाचे' आपसुकच होणार विसर्जन, 'शब्दाचे' निशब्दाच्या पायी समर्पण.

वास्तविक 'जखम' हीच तर आहे 'औषधी'… हाच तर आहे खरां रामबाण उपाय !! जखम जेव्हा आंतरिक जाते तेव्हा तिच स्वतः औषध बनून प्रकट होते आणि मग कायमचाच रोग नाहिसा होतो आणि प्रकट होते खरे "स्वास्थ्य्".."स्व-स्थित" !!! :-)

सदगुरुकृपेने एका अज्ञात क्षणी...'निशब्दाच्या' अनंत, अथांग प्रवाहात वाहून जातो तो 'शब्द'....कायमचाच्...आणि उरतो फक्त "निशब्द"! आपलिची डोई आपल्या पायी! :-)

'शब्द' आणि 'निशब्दा'चा विस्तृत आणि व्यर्थ वाटणारी ही वायफळ चर्चा कशासाठी....! :-) शब्दातूनच सदगुरुकृपेने कधी कधी निघते एक वाट्..जी घेऊन जाते 'शब्दा'ला आपल्या मूळ 'स्वगृही'....'निशब्दा’मधे ! :-)

!जय गुरु!

सप्रेम

-नितीन राम

०५ जुलै २०१०

Monday, July 05, 2010

श्रद्धेवर श्रद्धा..तिच आत्मश्रद्धा !

श्रद्धेवर श्रद्धा..तिच आत्मश्रद्धा !

 
श्रद्धेच्या पानावर श्रद्धा दवबिंदू,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या पाण्यावर श्रद्धाची तरंग,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या आरशांत श्रद्धा प्रतिबिंब,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या हातावर श्रद्धाची रेषा,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या भूमिवर श्रद्धाच सावली,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या नभांत श्रद्धाची घननिळा,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या अग्नित श्रद्धा अग्निकण,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या 'गुरु'वृक्षावर श्रद्धा 'शिष्य'फळ,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धेच्या वार्‍यावर, श्रद्धाची सुगंध,
श्रद्धाची अंग श्रद्धेचे !

श्रद्धा प्राण माझा, श्रद्धा प्राण तुझा,
श्रद्धेविण नाही कोणी देव दुजा!

सप्रेम

-नितीन राम

Friday, July 02, 2010

‘Love’ is the river….flowing in Reverse Mode!

NR: …………………………………………..:-)
Jagadhish: :-) Please say something.
NR: ……:-) You = Me
Jagadhish: Nitin, that’s so absurd and can’t be comprehended.

NR: lol……..ok. Disciple = Master. Is that simple now!
Jagadhish: Nitin, that’s even more absurd! lol
NR: lol Why is it so! It is such a simple spiritual mathematics. The mathematics of subtraction! The mathematics of Love!
Jagadhish: hm hm …… and how the equation gets solved!?

NR: Where is the ‘equation’! Ok. It is so Simple …The most natural subtraction…. Say spiritual subtraction which happens. ‘You = Me’, when seen as …….You – You = Me – Me     AND
‘Disciple=Master’, when seen as ……… Disciple - ‘Disciple hood’ = Master - Master,
Ends at ________ = _________ :-) ! Where is the equation now!!!
(Disciple-hood is the notion of being separate.)

Is there any necessity of using this = sign now………!!!! What remains is just ………… :-) Don’t phrase it in your mind with words like ‘nothingness’, ‘everything-ness’ based on what you have heard or read earlier otherwise you are going to miss IT again………………. :-)!
What prevails is the eternal, undeniable….flood of Love….‘Is-ness’, Gratefulness…Vastness…..Thankfulness….Satguru…Swaroopa....The nameless !!!
For Nitin it is the inexpressible love, gratefulness towards the Master (Satguru), which got unconcealed in to an unlimited flood! The initial love for the Satguru….faith in the Satguru, transcended in to its Real nature, the Real Love, Satguru, Swaroopa…! The Unlimited was just presumed as limited! You go on missing it because you think it is all about "Addition". That’s it!
Haven’t we arrived once again where we started……………………………:-) !!!!! lol
Jagadhish: ………………………………………………………lol Thank you so much!
NR: You are most welcome! Thank you! :-)

Jai Guru

Thursday, July 01, 2010

The obsession called.... Learning! :-)

Where did you learn breathing?

Where did you learn that you exist?

Where did you learn that you are born?

Where did you learn to get up?

Where did you learn to slip?

Where did you learn to dream?

Where did you learn to smile?

Where & when did you learn to live?

Where & when did you learn to love?

Did you really learn..... Who taught you... Which books or scriptures...!!!

Or.....  Are these the most naturally happening processes!! :-)

And now you are trying to learn, ‘who you are’....!!! lol

Now you think that you have learnt the art of thinking!!!!!

Excuse me...... do you feel that ‘you’ do all the thinking or it just the thoughts appearing and disappearing despite of this notional ‘you’!!! :-)

Best wishes,

Nitin Ram

01 JULY 2010