Search AbideInSelf

Total Pageviews

Saturday, June 12, 2010

‘कोण’ आहे इथे आगळा-वेगळा...... ज्याला ‘काहीही’ पाहिजे आहे?

या इथे.. जे काही आहे ...
दृश्य-अदृश्य, व्यक्त-अव्यक्त,
ह्यांत असे काय आहे...
जे मला पाहिजेयं ....
जे मी स्वतः नाहीये :-) !!!
या इथे.. जे काही आहे ...
दृश्य-अदृश्य, व्यक्त-अव्यक्त
ह्यांत असे काय आहे...
ज्याची मला भीती आहे...
जे मी स्वतः नाहीये :-) !!!

मग आतां.... ह्या क्षणामध्ये पहां...
की या इथे.. जे काही आहे...
दृश्य-अदृश्य, व्यक्त-अव्यक्त,
ह्यां मधले असे काय आहे हो...
जे तुम्हाला ‘अजून’ पाहिजेयं ....
आणि
जे तुम्ही स्वतः ‘आत्ता’ नाही आहांत! :-) !!!!!
असे काय आहे अजून
जे तुम्हाला अजून 'व्हायचंय'...
जे तुम्ही आत्ता नाही आहात..!!

‘कोण’ आहे इथे
आगळा-वेगळा असां......
ज्याला काहीही पाहिजे आहे :-) !
आहे का कोणी खरंच ...
का फक्त भ्रमच आहे....... :-)!!
तुम्हीच पहां ..... :-) !!
जय गुरु
सप्रेम शुभेच्छा
-नितीन राम

12 JUNE 2010