Search AbideInSelf

Total Pageviews

Saturday, September 04, 2010

नाद

नाद* नाहि करायचा, नाद**...फक्त ऐकायचा! :-)

जो सकारण येणार, तो कधीतरी जाणारच ना! जो अकारण आहेच, तो कोठे जाणार!

(*नादः जो विविध प्रक्रियांमुळे, सकारण उठतो तो आहत नाद, 
**नादः जो कायम, अकारण असतोच तो अनाहत नाद)

सप्रेम शुभेच्छा

-नितीन राम

०४ सप्टेंबर २०१०