There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Tuesday, July 28, 2009

“YOU Are Causeless”

Presence is causeless…Absence is also causeless, Presence of Absence is causeless… Absence of Presence is also causeless ! Happening of Breath is causeless, Beating of Heart … also causeless ! Faith in the self is causeless, Love for the self…also causeless ! Presence of ‘notion of causality’ is causeless AND Annihilation of ‘notion of causality’ is also causeless…!!! *Good Morning Cheers* *NitiN*

Causeless existence....

The Real Joy/Bliss is Causeless…without Any Reason !!!

How can any Joy, with any cause be Eternal..!?

The Real Joy is Eternal and Causeless..!!!

I Good Morning Cheers I

*NitiN*

Friday, July 24, 2009

TATVAMASI- YOU ARE THAT

Copy & Paste this link to watch: Glimpses of A Non-Commercial Biographical English Film on Shree Nisargadatta Maharaj. http://www.youtube.com/watch?v=BrQVPOoskFE Love n Regards, nitin

Thursday, July 23, 2009

Glimpses of "Nirgunache Bheti" A First Non-Commercial Marathi Film on Shree Nisargadatta Maharaj

Click and Watch: http://www.youtube.com/watch?v=0wX0j_JmO2k Glimpses of "Nirgunache Bheti", a first Non-Commercial Marathi Film on Shree Nisargadatta Maharaj. The Film will be released very shortly and will be available worldover on: www.AbideInSelf.com Love, nitin 23 July 2009

"सदगुरु म्हणजेच स्वरूप"

स्वरूपावरील लागलेल्या ग्रहणालाच ज्यांनी "ग्रहण" लावले... त्या सदगुरुंना शतषः नमन.... त्यांचेच त्यांना नमन.... "न-मन".....! _()_जय गुरु _()_ *नितीन* २२ जुलै २००९

Wednesday, July 22, 2009

"आध्यात्मिक अनुभव"

आध्यात्मिक अनुभवांची च्युंगम्स 
किती दिवस चघळत बसायची, 
ज्याची चवही आता पार बेचव झाली आहे....!!? 
त्याची खरी चव फक्त 
त्या अनुभवाच्या क्षणाचमध्ये होती 
आणि त्या चवीमध्येच तर "कळाले" असते 
कि "वास्तविक अनुभोक्ता" कोण आहे ते....!! 
परंतु "ज्याला अनुभव आला" त्याची, 
सत्य-नित्य ओळख झालीच नाही तर 
त्या द्वैतातील अनुभवांचा, द्वैतातील खेळांचा... 
काय उपयोग आहे हो...!!?  

आध्यात्मिक अनुभवांची च्युंगम्स 
किती दिवस चघळत बसायची, 
ज्याची चवही आता पार बेचव झाली आहे....!!? 
ज्याला अनुभव आला त्याची ओळख....
ज्याची त्याला ओळख्....
स्वतःची स्वतःला ओळख्.......
हा "बोध"च बास आहे. 

सप्रेम शुभेच्छा

-नितीन राम
२२ जुलै २००९