Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, July 23, 2009

"सदगुरु म्हणजेच स्वरूप"

स्वरूपावरील लागलेल्या ग्रहणालाच ज्यांनी "ग्रहण" लावले... त्या सदगुरुंना शतषः नमन.... त्यांचेच त्यांना नमन.... "न-मन".....! _()_जय गुरु _()_ *नितीन* २२ जुलै २००९

No comments: