There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, July 23, 2009

"सदगुरु म्हणजेच स्वरूप"

स्वरूपावरील लागलेल्या ग्रहणालाच ज्यांनी "ग्रहण" लावले... त्या सदगुरुंना शतषः नमन.... त्यांचेच त्यांना नमन.... "न-मन".....! _()_जय गुरु _()_ *नितीन* २२ जुलै २००९

No comments: