Search AbideInSelf

Total Pageviews

Thursday, July 19, 2012

देव सापडत का नाही???

कसा सापडेल बरं...??
देव बसला आहे
भक्ताच्या पायापाशी...
सतत... अविरत!
आणि... भक्त मात्र शोधतो आहे
त्याला डोक्याने... सैरा-वैरा...!
भक्ताला वेळच नाहीये...
थोडे वाकून बघण्यासाठी...
जरासे झुकण्यासाठी...
थोडे थांबण्यासाठी...
त्याला ओळखण्यासाठी…
स्वतःला जाणण्यासाठी....

सप्रेम नमस्कार

जय गुरु

-नितीन राम
११ जुलै २०१२
http://www.abideinself.blogspot.com/
जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.