There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Tuesday, May 31, 2011

'जाणीव' नावाचे बाळ

बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात,
का बरं अस्वस्थ आहे स्वतःच्याच घरात...!!!
बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!

बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!
काय बरं बोचते आहे त्याला स्वतःच्याच घरात...!
बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!

बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!
काय बरं खेचते आहे त्याला एवढ्या जोरात...!
बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!

बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!
काय बरं शोधते आहे शब्दांच्या केरात...!
बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!

बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!
का बरं गुंतले आहे मनातल्या भ्रमात...!
बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!

बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात!
का नाही रमत एकदा... स्वतःच्याच सुरात...!
बाळ धावतंय पुन्हा पुन्हा दारात! :-)

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम

२९ मे २०११
http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer

'जाणीव' कशी निर्माण झाली?

रामकृष्णः 'जाणीव' कशी निर्माण झाली ह्याबद्दल आपण काही प्रकाश टाकू शकता का?

नितीनः मला काहीच 'माहिती' नाही…….!                   
श्री निसर्गदत्त महाराजांच्या शेवटच्या तीन पुस्तकांमध्ये ह्याबद्दल 'माहिती' मिळू शकते अन्यथा पुरातन ग्रंथ बरेच असू शकतात.

माझे लक्ष कोठे असायचे ते मी तुम्हाला सांगू शकतो. मला पडणारे प्रश्न काय असायचे ते मी तुम्हाला सांगू शकतो. "प्रश्न विचारणारा कोण! प्रश्नाचे उत्तर कोणाला पाहिजे आहे! ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळून पण 'प्रश्नहिन' अशी कायम अवस्था उघडी होणार आहे का?"

 एक प्रश्न संपला कि दुसरा उपस्थित होतो, दुसरा संपला कि तिसरा अशी ही अनंत प्रश्न-दशा आहे. प्रश्नांची उत्तरे मिळून बुद्धीला समाधान मिळते पण तेही क्षणिकच ना!!! 'जाणीव' अशी-अशी निर्माण झाली किंवा तशी-तशी निर्माण झाली हे कळून खरच काही उपयोग आहे का !! कोठल्याही प्रकारच्या उत्तराने कायम-स्वरुपी समाधान मिळणार आहे का!! ह्यापूर्वीच्या आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळून देखील नव-नवीन प्रश्न पडणे चालूच आहे ना!!! मग रोज-रोज नुसता 'प्रश्न-उत्तर' हा खेळच खेळत बसायचे कि काय !!!

 नुसत्या उत्तराने कधीच परिणाम येत नाही आणि येणार पण नाही. प्रश्न आणि उत्तर हा फक्त शब्दांचा खेळ झाला किंवा फार तर बौद्धीक उपक्रम. प्रश्नकर्त्याची जो पर्यंत उत्तरदेणार्यावर श्रद्धा असत नाही, विश्वास असत नाही तोपर्यंत मिळालेल्या उत्तराबाबत 'विवेक' होणे केवळ अशक्य! अन्यथा गीतेची, योगवासिष्ट्याची पठणे काय कमी माणसे करतात का ? पण श्रीराम, अर्जुन, ज्ञानेश्वर, जनक, निसर्गदत्त किंवा काही मोजकेच का बरे 'प्रश्नहिन' होवू शकतात!!! श्री निसर्गदत्त महाराजांना काय कमी माणसे भेटली? त्यांची पुस्तके काय कमीजण वाचतात का? बौद्धीक हालचाली पलिकडे काहीतरी आहे ह्यावर श्रद्धा असणारा मात्र दुर्मिळच आणि श्रद्धेवर श्रद्धा असणारा तर अजुनच दुर्मिळ! असो...

 बोधाचे मूळ विवेकात आहे... विवेकाचे मूळ श्रद्धेत आहे नि श्रद्धेचे मूळ प्रेमात आणि प्रेम हा तर आपला मूळ स्वभाव आहे जो सहज, स्वयंस्फूर्त नि अकारण आहे.

 मग 'कायम' असे जे समाधान आहे त्याची चौकशी झाली, त्याचा अध्यास झाला तर तेच 'कायम-समाधान' तत्काळ उघड होते. आपल्यामधील हा 'अज्ञात प्रश्नकर्ता' आहे तरी कोण*, ह्याचा ध्यास लागला तर प्रश्नकर्त्यातून कायमची सुटका होउ शकते हे निश्चित! पण ह्या मूळ प्रश्नाकडे* आत्ता जर लक्ष द्यायचे नसेल तर उरलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अनेक ग्रंथांमध्ये, पुस्तकांमध्ये मिळू शकतात. पण ह्या मूळ प्रश्नाचे उत्तर कायमच आपल्याला आपल्यातच मिळते हे नक्की! बाकी भेटी अंती.....

सप्रेम नमस्कार आणि आभार!
जय गुरु

-नितीन राम
२७ मे २०१
http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer

All the paths….

    All the paths
Sprout from
And
End at the Centre of
The Centre-less HEART (SELF)!

Love,

-Nitin Ram
31 May 2011
Whatever the question, Love is the Answer

Thursday, May 26, 2011

श्रद्धा हरवली आहे का हो...!

श्रद्धा हरवली आहे का हो...!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!
जेमे-तेम दोन-तीन वर्षांची भोळी श्रद्धा! कायम तर घरीच असायची!
आहे-नाहीच्या भानात पण नसायची! अचानक कोठे गेली ही श्रद्धा!!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

कदाचित कल्पनेच्या पंखावर बसून भरकटली असावी;
शब्दांच्या बाजारात न कळतच अडकलेली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

नकळत संशयाची उसनी चप्पल घालून गेली असावी;
मुक्तीच्या शोधात कोठेतरी अडखळलेली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

कोणी म्हणते स्वतःचे घर शोधायला गेली असावी;
कोणी म्हणते कुलुपाची किल्ली शोधायला गेली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

काही म्हणतात शांतीला शोधायला गेली असावी;
काही म्हणतात आनंदाला शोधायला गेली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

कोणी सांगतात ज्ञानार्जन करायला गेली असावी;
कोणी म्हणतात योगाभ्यासात गुरफटली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

कोणी म्हणते तिला विचारांची विषबाधा झालेली असावी;
कोणी म्हणते भ्रमाच्या भोवर्यात अडकलेली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

कोणी म्हणतात एकटेपणाला वैतागलेली असावी;
कोणी म्हणतात स्वतःपासून दूर पळाली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

आता जवळपास पन्नास साठ सत्तर वर्षे झाली कि हो....
काय माहीत निरागस श्रद्धा कोठे कोठे फिरते आहे अजून!!
काय माहित का स्वतःपासून लांब लांब पळते आहे अजून!!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!!

कदाचित एव्हाना आपला निरागसपणा हरवून बसलेली असावी;
कोणी सांगावे कदाचित बुद्धीच्या अलंकारांनीही मढलेली असावी!
श्रद्धा हरवली आहे हो...! आत्ता तर इथेच होती...!!! :-)

ऐका...अहो...ऐका!!! ही पहा श्रद्धा इथेच तर आहे की...!!
अहो श्रद्धेला आत्ताच “जाग” आली! श्रद्धा जागच्या जागीच "जागी" झाली हो..!!
श्रद्धा… स्वगृहातच जागी झाली...!! श्रद्धेला पडले होते स्वप्न; अहो जागेपणातले स्वप्न..!! श्रद्धा कोठे गेलीच नाही आणि आलीही नाही!! स्वप्नातलेच ते हरवणे आणि स्वप्नातलाच तो "शोध"...!! आता मात्र श्रद्धा श्रद्धेलाच भेटली....खरीखुरी..!! श्रद्धा स्वतःलाच भेटली...कायमचीच! ............आपलीच भेट आपणासी...!!! आता कोठ्ले जाणे आणि येणे...!!!

सप्रेम.......

जय गुरु

-नितीन राम
२६ मे २०११

http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer!

KIND REQUEST:

Any visitor,  who would like to translate this Marathi post in English are most welcome.

Tuesday, May 24, 2011

Eye of the Heart

Eye of the Heart


Blindness isn’t only the absence of the eye sight,
it is the belief that everyone around is blind!

Ignorance isn’t essentially the absence of the knowledge,
it is the accepted notion that everyone around is ignorant!

Darkness isn’t only the absence of the light,
it is the faith that everyone around is in darkness!

Incompleteness isn’t always the absence of completeness;
it is the false belief that everyone around is incomplete!

The intelligence (mind) fails to recognize its own limitations;
as its foundation is based on the boulder called doubt!

The heart never has any limitations;
as it’s based on the naturally found sponge called love!

The eye of the intelligence sees……
the blindness, ignorance, darkness & incompleteness*;
as the ‘limited’ naturally fails to recognize the ‘Unlimited’!

The eye of the heart sees none of them*;
as the ‘wholeness’ isn’t aware of any of the holes! :-)

Loving regards,

Jai-Guru
-Nitin Ram

24 May 2011
http://www.abideinself.blogspot.com/
Whatever the question, Love is the Answer!

Monday, May 23, 2011

'शब्दा'ला दिसेल फक्त 'शब्द'


'शब्दा'ला दिसेल फक्त 'शब्द'

निशब्दाचे मूल्...'शब्द', तर...
शब्दाचे मूळ्... 'निशब्द'!

'शब्दा'ला दिसेल फक्त 'शब्द',
तर.. निशब्दाला...
फक्त … 'निशब्द'!

 सप्रेम    -नितीन राम  २३ मे २०११
www.abideinself.blogspot.com

Long yellow thing Lol

THAT is indescribable
The God … Sat-Guru… Existence… Truth… Real Nature,
the synonymous words with self agreed meaning!
 
THAT is like… this phrase…. Long Yellow thing ;-) Lol
You are THAT.

With love,

-Nitin Ram
14 May 2011
Whatever the question, love is the Answer!

Friday, May 20, 2011

भेट तुझी माझी

भेट तुझी माझी
मित्रा, कोठे होता आत्तापर्यंत...!?
आकाश ... कोठून आले आणि कोठे जाणार...!
प्रकाश ... कोठून आला आणि कोठे जाणार...!!
सुगंध... कोठून आला आणि कोठे जाणार..!
आनंद .. कोठून आला आणि कोठे जाणार..!!
आकाशाची आकाशाला भेट...
प्रकाशाची प्रकाशाला भेट....
सुगंधाची सुगंधाला भेट.....
आनंदाची आनंदाला भेट ....
भेट तुझी माझी... ही भेट तुला तुझीच…!
भेट माझी तुझी... ही भेट मला माझीच..!

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
१५ मे २०११

Wednesday, May 18, 2011

'आहे--नाही' मधील सफर


कोणी काही म्हणां...!

मी 'आहे' म्हणू ...का 'नाही' म्हणू...!
मी 'येथे' आहे म्हणू … का 'तेथे' आहे म्हणू..!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!
मी 'येथेच आहे' कसे म्हणू आणि 'तेथे नाही' असे कसे म्हणू...!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!!
मी तर 'आहे'च्याही आधीचा आणि 'नाही'च्याही नंतरचा..!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!!!
मी 'आहे' मध्ये जितका आहे तितकाच 'नाही' मधेही आहे ना...!!!
मी 'आहे' म्हणू ... का 'नाही' म्हणू...!!! Lol

सप्रेम नमस्कार......

-नितीन राम
१८ मे २०११

Whatever the question, Love is the Answer!

Saturday, May 14, 2011

Out of date Medicine: $ 1.00

Out of date Medicine: $ 1.00
Every medicine is valuable until the disease exists!

The ease is primordial & independent of any of the medicines!

With love,

-Nitin Ram
13 May 2011
Whatever the question, love is the answer!

Caution! Lol

Caution !! Lol
Caution… ‘YOU’ and ‘you’ are mixed together!
Caution… Real YOU and ‘assumed you’ are mixed together! 
Caution… YOU and your reflection are mixed together!
Caution… Lol !!!
With love,
-Nitin Ram
12 May 2011
Whatever the question, love is the answer!

Wednesday, May 11, 2011

Where is the confusion!


Where is the confusion!

AN: Hi Nitin, I've never been to India, but I was driven from an early age to find out if all this was real and if there was a better way to live, if humans were meant to be happier. I tried Christianity and all the Western esoteric stuff available, New Age, etc., and I never got close to any kind of answer. Then finally I came across "I AM THAT" and during my reading of that book, I knew that was the end. Things quickly fell away right after that. It was my typical twenty-five-year search, and all of it contributed to my being ready to hear what Nisargadatta was saying, but I still don't know anyone else who says it as clearly as he does. Without him, I might still be stumbling around in the dark.

Is Nisargadatta considered sort of "unorthodox," or renegade, in Advaita terms? I mean, does he say things that don't fit the party line? For instance, he sometimes says there is no reincarnation (because there is no individual soul) which resonates with me, but I have heard him criticized for that. Even his Guru Siddharameshwar seems to think there is some "further to go" that I don't understand. Nisargadatta cuts through all of that and I wonder if he was a trail-blazer in that regard.

NR: Thanks for the mail. I am very glad to read it. I have met many who were bowled out through I AM THAT ;-) Frankly I never read I AM THAT in totality but it is a mixed up discussion sessions with Nisargadatta Maharaj where Seekers apparently from different levels of comprehensions or understanding asking Him questions and His specific answers pointed towards their specific questions or their at that moment understanding.

Even Nisargadatta Maharaj answered in affirmative when asked about Re-Birth concept to some seekers (who were apparently on preliminary comprehension level) but later in His last days He spoke only the FINAL TRUTH without any dilution and discarded the concept of reincarnation. :-)

As I see, most of the Indian sages have taught distinctively on two levels to their students/disciples. (Level is conceptual only) Those on primary levels were given relative truths/pointers which they could digest and comprehend from where they were at that point of time. Most of the Masters found that 99.99% belong to this category. And the others, one in a million were given the Final truths which they instantly COGNIZED within and were out of the game of seeking enlightenment ;-)

The confusion happens when such mixed up discussions are read together. Naturally there will be strong contradictions. But when seen in and as TOTALITY there is no contradiction at all. It is like one discussion is for the kindergarten student and the other is for the graduate student! The Sat-guru is like a traffic signal post built-in with RedYellow & also Green signals! The colour of the signal changes depending upon the traveler! ;-) The traveler with questions are shown Red, the traveler with gestalt of understanding are shown Yellow and to those without any question are shown Green Lol. From the outset it looks contradictory but like the signal post, the Sat-Guru/ Truth/ Real Nature is all comprehensive!

In the same way, as I see it, I AM THAT is a kind of elementary book which is great for the beginners as there is a lot of mixed-up stuff. One can relate or resonate with one or the other thing in it. :-) But many get stuck here and get lost in the words. :-) Words are beautiful and in a way easy to understand intellectually but the RECOGNITION or UNDERSTANDING of the entity ‘which’ understands those words… is totally different thing :-)

I call it, Being is ‘ease’ and Becoming...a Dis’ease’ :-) When this ‘ease’ is dis’covered’, unconcealed, revealed....it is unstoppable. :-) Thank you so much once again.

AN: Thank you for answering my question about Nisargadatta. I agree with you that the teachings have to be given at two very different levels that will end up seeming contradictory. "I AM THAT" is like that. But it's a great book to open people's eyes, I don't know why. I feel Maharaj's presence on the page... I never felt that reading any other book. The line that really shocked me was, roughly: "I am coming to you from outside your dream to tell you that you are dreaming." It was the first time I realized that my dream was not the whole story! :-)

Most people aren't ever going to understand the final teaching, as you and I know. It unfolds as it will. I don't know why I bother to write and have a website, when I think it's really all just a matter of the randomness of conditioning...I happened to be conditioned to search and to need it all to make logical sense and to be "earnest" and not give up. And so there it was. But I don't understand why "me," and of course, there is no "me," so that's the answer.

NR: Thanks and regards! Jai Guru _()_

-Nitin Ram
01 Feb 2010
You are prior to the question

You are prior to the question!
Qtn.: What’s the final answer?

Ans.: Where is the question??? Lol

Qtn.: Lol Where is the question!!! Hmm...

Ans.: Yes, that’s the Answer! Lol
The answer is concealed in the question!
The question is the masked answer!

-Nitin Ram
11 May 2011

Whatever the question, love is the answer

Tuesday, May 10, 2011

You aren’t limited to this body-bowl!

You aren't limited to this body-bowl!

JK: Master of your fate or its victim. Which are you? I believe your oneness with God and your thinking process determines your fate every moment of your life.

NR: You enquired, "Master of your fate or its victim. Which are you?” Be it Fate or Destiny or Victim....all these concepts necessarily revolve around seekers identification with & as this 'body-mind bowl'. In fact most of our understanding revolve around this 'body-mind bowl' pivot and somehow could not end the sufferings eternally. Prior to arising of this 'body-mind bowl' there existed none of the concepts including concept of 'you', 'God', 'fate', 'victim' or even 'life'.

You said, "I believe your oneness with God and your thinking process determines your fate every moment of your life." You can believe whatever you wish, but not to forget that each strong belief has the potency to manifest. :-) And if that is the case why have such beliefs which still bind you?! Why have such beliefs which enmesh you again in newer concepts!? ‘Fate or Destiny’ is one of such concepts which revolve around basic concept or assumption of being this separated 'body-mind bowl'. There could be umpteen concepts that revolve around this basic concept or assumption of being this separated 'body-mind bowl'. But if this basic concept is challenged the seeking surely ends with dissolution of any possible concept and coming HOME happens
which is independent of not only any beliefs but also any doubts.
The undeniable TRUTH about 'who you really are' is revealed
which is a 'no-question' stateless state! Best wishes!

Thanks once again.

Love n Regards,

Nitin Ram
10 May 2012

Tuesday, May 03, 2011

Consciousness, the transitory neighbor!


SM: Hello Nitin Ram. I am very pleased to have come across your website while I was browsing Nisargadatta Maharaj's. I have a question on a statement made by NM in one of the books written about him. I hope you can shed some light on this confusing subject. NM has been quoted to saying — in the book "I AM THAT by Mr. Frydman — that smoking was one of his body's habits and as for eating meat he said, “I make no claims of consistency" (pages 253-254).
I would really appreciate if you could expand on this in anyway. Please note that, he being an enlightened man, my intent is not to point at his "worldly flaws" -- but to truly and sincerely understand how one should view the so called - in worldly terms - bad or contradicting actions of such an enlightened individual. Can the two states - the enlightenment and such bodily/mental actions operate side by side? I think NM said he's not attached to those habits or actions. I am at a loss trying to grasp his explanation. Could you help, please? Thank You, -Sazro Mahambrey, USA

NR: Thanks dear Sazro. What one can SEE is only what one is conditioned to SEE. What anyone possibly may cognize depends solely upon what he/she is identified as! The whole process of seeing is dependent on the point of perception of the entity who is trying to see. And the process of seeing is usually from the limited point of perception. The process of usual seeing is in the paradigm of duality and in the frame of Subject-Object relationship. The seeker is somehow conditioned to SEE from a limited point of perception hence accepts one end and automatically rejects the other. The TRUTH is indivisible and whole, which encompasses every possible contradiction. When someone tries to see the truth, tries to find the truth what actually happening is the Part is trying to see the Whole! The assumed limited Part is trying to See the Whole… which is impossible anyhow. As long as the assumed point of perception believes itself as separate entity, say as this body-bowl named Sazro; the acceptance of one & rejection of the other is inevitable which results in and as psychological suffering. Acceptance of one and rejection of the other itself is the suffering and trying to come out of these sufferings of duality is seeking! It is like trying to walk with only one foot…. It is like trying to sail the boat with one ore … it is like trying to see with one eye! :-)

 
I appreciate your sincerity in understanding the apparent opposites. Any effort to sort out the opposites will fail… any effort to arbitrate between the two will certainly fail. The river does not accept one bank and reject the opposite! It simply flows …. :-)! The ocean is not even aware of the weeds floating in it! The lens that shoots the hero (good) also shoots the villain (bad)!  The screen which reflects the love scenes also reflects the scenes of the violence without any problem! Why so! None of them get identified or restricted to their physical nature… they just flow according to their nature and without any inhibition.

 
The Part can never be able to grasp the Whole! Why so? Because the Whole has already encompassed all the parts! :-) The Part is essentially the Whole… which is on the journey of discovering the Whole… which is its Real Nature!

Everything is transcendental here. Like the solid ice cube and the flowing water and the vapor! Each of them appears to be different from each other. Isn’t it? Only THAT is eternally constant or immutable which is your Real Nature. THAT is prior to and independent of the consciousness as well as this body-mind apparatus. THAT encompasses the consciousness as well as the body-mind apparatus and yet is totally aloof. THAT gets unconcealed through consciousness which provisionally resides in this body-mind apparatus. The ultimate revelation is anyway inevitable & irrespective of any change in the operating ingredients (Three natural attributes- Satva, Rajas, Tamas) of the consciousness. These three naturally found attributes through which the consciousness operates through different body-mind objects which constitute the individuals Nature (Swa-bhava). There is no need to change them! In the primary stages the seeker, who is identified as body-mind, tries to change these attributes with the expectation of some divine transformation but naturally fails. Why so? Because these three attributes are naturally found and certainly not created by the individual. :-) ! In a way a lot of superfluous importance to these attributes is being given by few in order to make SIMPLE thing difficult and complicated. The ignorant are always under the influence & fear of social acceptance. When the consciousness is recognized as YOUR transitory neighbor why will there be any need to change the passing neighbor!? With the ultimate revelation of what you are definitely not where is the question of changing that which you are certainly & never not! :-)

All of our confusions arise out of our conditionings & preconceived notions. Each individual has a special set of conditionings regarding ‘good and bad’, ‘right and wrong’, ‘enlightened and unenlightened’; which subsequently becomes the major obstruction in seeing ‘What Is’... or cognizing our Real Nature. Our own concepts forbid us from recognizing the ultimate reality. Many missed beloved Nisargadatta Maharaj & what he was actually pointing at, due to their love towards their cherished concepts. Enlightenment is usually assumed as personal as the assumed personality is trying to seek it! :-) It is undoubtedly not a state but with the restrictions of words sometime it is expressed as an Eternal State! This non-dual eternal state is not dependent on any actions and yet every action is its own reflection in duality on the screen of consciousness. All the efforts by the assumed limited entity to SEE the unlimited with the spectacles of duality are futile. All the efforts to recognize the Unlimited through the tool of intelligence (to divide and see) is fruitless! And to understand the futility of natural divisive mechanism of the mind or the intelligence is beginning of the real spirituality where everything is seen ‘as it is’. There is neither any friction nor any effort to judge… ‘What Is’! Where the head gear fails… the heart gear opens up automatically and leads to our Real Abode! Real freedom is anyway inevitable... inescapable. Just KNOW your neighbor right HERE & NOW! Thanks & Best wishes.
Jai-Guru _()_

With Love n Regards,
Nitin Ram
29 April 2011
www.abideinself.blogspot.com