Search AbideInSelf

Total Pageviews

Sunday, June 28, 2009

"कायम" म्हणजे काय !!!

"कायम" म्हणजे काय !!? का? - 'यम' !! 'ज्याचा' कधीही, यमाचा संबंधच नाही... ते "कायम"... तुझे "स्व-रूप"...! तूच तो "कायम" !!! nItIn २८ जून २००९

1 comment:

Anonymous said...

plz translate in eng