There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Wednesday, November 21, 2012

सद्गुरु शरण

जो ....
हरि चरणी शरण  गेला....
तो.....
कायमचाच हरवून गेला.... 
हरि होऊन गेला...............!

हरि चरण ...सद्गुरु चरण  
सद्गुरु चरण ...सदगुरु वचन!

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार  

नितीन राम  
२१  नोव्हेंबर २०१२
www.abideinself.blogspot.in

Related post:

आत्मप्रेम- सद्गुरु श्री निसर्गदत्त महाराज
http://abideinself.blogspot.in/2012/07/blog-post.html

No comments: