Search AbideInSelf

Total Pageviews

Saturday, January 17, 2009

Not A Question....Rather an Answer.....

स्वरूप-ज्ञान ही....साधनेची फलनिष्पत्ती नाही.... खरेतर साधकभावाचीच निवृत्ती आहे. साधनेदरम्यान झालेला....."साधक..साधन..आणि साध्य" ह्या त्रिपुटीचा तो...'साक्षात्कार' आहे. Cheersssssss.........

No comments: