There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

Search AbideInSelf

Total Pageviews

Saturday, September 17, 2011

तो ‘तू’ नव्हे !


जे येते आणि पुन्हा जाते... ते आकाश नव्हे!
जो येतो आणि जातो ... तो प्रकाश नव्हे!

जी येते आणि जाते... ती आठवण नव्हे!
जी येते आणि जाते... ती 'साठवण' नव्हे!

जे येते आणि पुन्हा जाते... ते सुख नव्हे!
जो येतो आणि जातो ... तो आनंद नव्हे!

जो येतो आणि जातो... तो तू नव्हे!
जो येतो आणि जातो... तो तू नव्हे!

जय गुरु

-नितीन राम
१७ सप्टेंबर २०११

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली!

No comments: