Search AbideInSelf

Total Pageviews

Tuesday, June 26, 2012

तूच रे... तूच रे …


Picture Courtesy: Shaantanu Kulkarni

असण्याच्या अलिकडे... नसण्याच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या
जीवनाच्या पडद्यावर...
तूच रे... तूच रे !

आरश्याच्या अलिकडे... आरश्याच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या
क्षणिक प्रतिबिंबात...
तूच रे... तूच रे !

आकाशाच्या अलिकडे... आकाशाच्या पलिकडे
आणि दोन्ही मधल्या
नभ-रुपी देखाव्यात...
तूच रे... तूच रे !

पाटीच्या अलिकडे... पाटीच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या  
रंगीत रेघोट्यांत...
तूच रे ... तूच रे !

वातीच्या अलिकडे... वातीच्या पलिकडे
आणि ह्या दोन्हीच्या मधल्या
निर्मल प्रकाशात...
तूच रे ... तूच रे !

जाणीवेच्या अलिकडे... जाणीवेच्या पलिकडे
आणि दोन्ही मधल्या
जाणवत्या जाणीवेत...
तूच रे... तूच रे !

आधी... मधी... आत्ता... नंतर
आधीच्या आधी आणि मधीच्या नंतर

तूच रे... तूच रे तो 'कायम' !

तूच रे... तूच रे तो 'अथांग' !

तूच रे... तूच रे तो 'अनंत' !

जय गुरु

सप्रेम नमस्कार

-नितीन राम
२५ जून २०१२

जेथे ओळख पटली, तेथे ओळख संपली.

No comments: